ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Веб платфoрмата МОЈ ЛЕКАР (во натамошниот текст: МОЈ ЛЕКАР) ја креиравме за да помогнеме во поефикасно спроведување на Законот за здравствена заштита согласно кој заштитата на здравјето е систем на општествени и индивидуални мерки, активности и постапки за зачувување и унапредување на здравјето, спречување, рано откривање и сузбивање на болести, повреди и други нарушувања на здравјето предизвикани од влијанието на работната и животната средина, навремено и ефикасно лекување и здравствена нега и рехабилитација. МОЈ ЛЕКАР е веб платформа која е безбедна, сигурна, ефикасна и во согласност со професионалната етика.

Основната цел на МОЈ ЛЕКАР е да обезбеди Ваша лесна и ефикасна комуникација, како корисници – матични лекари со корисниците на мобилната апликација МОЈ ЛЕКАР - пациенти инфицирани со Ковид 19. МОЈ ЛЕКАР не е замена за редовната и со протокол пропишана комуникација и известување туку е алтернативен начин за комуникација и споделување на информациите кои се од суштинско значење за следење на здравствена состојба на пациентите инфицирани со Ковид 19 за време на нивното лекување.

МОЈ ЛЕКАР Ви обезбедува:

 • Креирање на Ваш профил
 • Поврзување со Вашите пациенти
 • Следење на дневни извештаи за здравствената состојба на пациентите
 • Разговор со Вашите пациенти преку пораки
 • Видео повик со Вашите пациенти

Оваа Политика за приватност се однесува на сите корисници на МОЈ ЛЕКАР и е наменета за да Ве информира на кој начин ќе бидат заштитени Вашите лични податоци за време на нејзиното користење.

1. Контролор

Согласно Законот за заштита на личните податоци, Контролор е:

 • Здружение за дигитални иновации и трансформации ХАБ-Скопјe
 • Адреса: Пушкинова 7А, 1000 Скопје
 • Телефон: +38971 379 409
 • e-mail: contact@innohub.mk
 • web: innohub.mk

2. Офицер за заштита на личните податоци

 • Име и презиме:
 • Телефон:
 • e-mail:

3. Дефиниции

Политиката за приватност на МОЈ ЛЕКАР се заснова на термините што ги користи Законот за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: ЗЗЛП). Таа треба да биде разбирлива за пошироката јавност, а особено за Вас, корисниците. За полесно разбирање на термините опфатени со оваа Политика на приватност, ги претставуваме нивните дефиниции согласно ЗЗЛП.

 • Лични податоци
 • Под личен податок се подразбира секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет.

 • Субјект на личните податоци
 • Субјект на личните податоци (во натамошниот текст: субјект или субјектот) е идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува, чии лични податоци ги обработува контролорот одговорен за обработка на личните податоци.

 • Обработка на личните  податоци
 • Обработка на личните податоци е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување.

 • Ограничување на обработката на податоците
 • Ограничување за обработката на личните податоци е означување на личните податоци кои се чуваат, a со цел ограничување на нивната обработка во иднина.

 • Профилирање
 • Профилирање е секоја форма на автоматска обработка на лични податоци, која се состои од користење на лични податоци за оценување на одредени лични аспекти поврзани со физичкото лице, а особено за анализа или предвидување на аспекти кои се однесуваат на извршување на професионалните обврски на тоа физичко лице, неговата економска состојба, здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење.

 • Контролор
 • Контролор е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци, а кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон, со истиот закон се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување.

 • Обработувач
 • Обработувач е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело кое ги обработува личните податоци во име на контролорот.

 • Корисник
 • Корисник е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните податоци без разлика дали е тоа трето лице или не. Меѓутоа, органите на државната власт и државните органи на кои им се откриваат личните податоци во рамките на посебна истрага во согласност со закон, не се сметаат за корисници, при што обработката на овие податоци од овие органи мора да биде во согласност со важечките правила за заштита на личните податоци според целите на таа обработка.

 • Трето лице
 • Трето лице е секое физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое не е субјект, контролор, обработувач или лице, кое под директно овластување на контролорот или обработувачот е овластено да ги обработува податоците.

 • Согласност
 • Согласност на субјектот е секоја слободно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена изјава на волја, преку изјава или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка на неговите лични податоци.

  4. Начела за заштита на личните податоци

  Законит, фер и транспарентенначин на обработка на личните податоци Личните податоци се собираат и обработуваат исклучиво за целите на користење на мобилната апликација МОЈ ЛЕКАР од страна на корисниците – пациенти инфицирани со Ковид 19.

 • Ограничување на целта на обработката на личните податоци
 • Личните податоци не се предмет на натамошна обработка за цели различни од првично дефинираните, а секоја потреба за нивно натамошно обработување ќе биде предмет на анализа и проценка на влијанието на обработката врз приватноста на субјектите на кои тие лични податоци се однесуваат.

 • Ограничување на обемот на личните податоци
 • Обработката на личните податоци е ограничена само на оние податоци кои се неопходни за да се исполни целтана обработката. Обемот на личните податоци кои се потребни за исполнување на целите е дефиниран во точка 5 од оваа Политика за приватност. Доколку се појави потреба за обработка на дополнителни податоци, ИННОХАБ ќе ги информира корисниците и онаму каде што е неопходно ќе ја побара неговата согласност за таа дополнителна обработка.

 • Точност на личните податоци
 • ИННОХАБ спроведува разумни мерки за потврдување на точноста, исправка и/или бришење на неточните или некомплетните лични податоци кои ги обработува во МОЈ ЛЕКАР. Покрај овие мерки, ИННОХАБ им обебзедува на корисниицте можност за остварување на нивното право да побараат исправка, дополнување или бришење на личните податоци на лесен и едноставен начин.

 • Ограничување на роковите на обработка на личните податоци
 • ИННОХАБ води сметка за тоа личните податоци на корисниицте на МОЈ ЛЕКАР да се чуваат во роковите предвидени во точка 10 од оваа Политика за приватност. По изминувањето на роковите или по исполнување на целта за обработката, личните податоци се бришат од соодветната збирка.

 • Интегритет и доверливост на личните податоци
 • ИННОХАБ презема соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци од неовластен пристап, незаконско откривање и уништување на податоците. Пристапот до личните податоци е ограничен на лицата со посебни овластувања.

  5. Кои Ваши лични податоци ги собираме и обработуваме?

  ИННОХАБ собира и обработува лични податоци кои се откриени од Ваша страна како корисници на МОЈ ЛЕКАР. Притоа, согласноста (член 10 став (1) алинеја 1 од ЗЗЛП) е правна основа за обработка на задолжителните лични податоци за регистрација и незадолжителните лични податоци кои можете да ги внесете по регистрацијата.

 • Податоци кои ги собираме при регистрација на корисник
 • МОЈ ЛЕКАР ги обработува Вашите лични податоци кои е потребно да ги споделите за да може непречено да ја користите веб платформата. За да можете да го користите МОЈ ЛЕКАР, потребно е да внесете Ваши лични податоци за регистрација.

  Задолжителни лични податоци за регистрирање на нов корисник се:

  • Име и презиме
  • Број на мобилен телефон
  • E-mail адреса
  • Работно место

  По Вашата регистрација, дополнително можете да ги внесете следните податоци:

  • Профилна фотографија
  • Адреса
  • Занимање
  • Година на почеток на дејност
  • Биографија
  • Лиценца

  Овие податоци не се задолжителни, односно, не влијаат на можноста за користењето на МОЈ ЛЕКАР.

 • Податоци кои ги собираме од разговорите и видео повиците помеѓу Вас и Вашите пациенти
 • МОЈ ЛЕКАР обезбедува можност за разговор преку пораки во реално време и видео повик со Вашите пациенти. Содржината на Вашата комуникација со Вашите пациенти преку пораки во реално време е криптирана, истата се зачувува, архивира и Ви е достапна Вам и на Вашите пациенти. При остварувањето на видео повиците имате можност да одберете дали сакате да користите камера. Видео повиците не се снимаат.

  6. Зашто ги собираме и обработуваме Вашите лични податоци?

  Вашите лични податоци ги собираме и обработуваме за да Ви обезбедиме лесен пристап до Вашите пациенти, да ја поедноставиме и олесниме комуникацијата и да обезбедиме ефикасна поддршка во процесот на лекување на Вашите пациенти од Ковид 19.

  Вашата согласност е правната основа за обработка на Вашите лични податоци во МОЈ ЛЕКАР. Сите лични податоци ги обработуваме исклучиво за:

  • Креирање на Ваш профил
  • Поврзување со Вашите пациенти
  • Разговори со Вашите пациенти
  • Видео повици со Вашите пациенти

  Доколку во иднина се појави потреба од дополнителна обработка на Вашите лични податоци, ќе побараме Ваша согласност пред таа обработка воопшто да започне.

  7. Правна основа за обработка (категории на лични податоци и цел на обработката на личните податоци)

  Правна основа за собирање и обработка на Вашите лични податоци како корисници на МОЈ ЛЕКАР е Вашата согласност. Согласноста (член 10 став (1) алинеја 1 од ЗЗЛП) е правна основа за обработка на задолжителните лични податоци за регистрација и незадолжителните лични податоци кои можете да ги внесете по регистрацијата.

  8. Дали користиме автоматско донесување на одлуки и профилирање за цели на директен маркетинг

 • МОЈ ЛЕКАР ги обезбедува наведените функционалности но не врши автоматско поврзување помеѓу корисниците - матични лекари регистрирани на веб платформата МОЈ ЛЕКАР и корисниците - пациенти инфицирани со Ковид 19 кои ја користат мобилната апликација МОЈ ЛЕКАР.
 • МОЈ ЛЕКАР не поседува функционалност со која се врши профилирање.
 • Доколку во иднина МОЈ ЛЕКАР се надгради со функционалности за автоматско донесување на одлуки или профилирање, тоа ќе биде направено со претходна анализа за потребата, анализа на ризик и Ваша согласност онаму каде што е тоа неопходно.

  9. На кој начин ги штитиме Вашите лични податоци?

  Вашите лични податоци кои се обработуваат за целите на користење на МОЈ ЛЕКАР се обработуваат согласно Законот за заштита на личните податоци, Законот за заштита на здравјето и Законот за заштита на правата на пациентите.

  МОЈ ЛЕКАР користи тројна идентификација, односно:

  • внесување на податоци за регистрација
  • внесување на код за идентификација добиен по смс
  • верификација на e-mail преку порака добиена на Вашата e-mail адреса која сте ја користеле за регистрација

  Целосната комуникација при користењето на МОЈ ЛЕКАР е криптирана.

  ИННОХАБ презема соодветни сигурносни мерки за заштита од неавторизиран пристап, незаконско откривање или уништување на податоците. Пристапот до личните податоци е ограничен исклучиво на овластени лица, а истиот се дава за цели на обезбедување на непречено функционирање на МОЈ ЛЕКАР.

  10. Колку долго ги чуваме Вашите лични податоци?

  Вашите лични податоци ИННОХАБ ги чува се додека активно ја користите МОЈ ЛЕКАР. Доколку одлучите да ја повлечете Вашата согласност за обработка на Вашите лични податоци за целите на користење на МОЈ ЛЕКАР, ИННОХАБ е должен да ги избрише Вашите лични податоци во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на Барањето за повлекување на согласноста.

  11. На кој начин ја ограничуваме обработката на Вашите лични податоци?

  Вашите лични податоци ги обработуваме и чуваме само во времето потребно за постигнување на целта заради која се собрани и се обработуваат. Доколку одлучите да не ја користите веб платформата, но сепак сакате Вашиот профил да остане на истата, ИННОХАБ ќе ја ограничи обработката на Вашите лични податоци, односно, ќе ги чува, но нема да ги обработува понатаму и ќе ги направи невидливи за пациентите се до оној момент кога ќе одлучите повторно активно да се вклучите.

  12. Дали Вашите податоци се пренесуваат или откриваат на трети страни?

  Пренос на личните податоци во други земји Личните податоци кои се обработуваат со користењето на МОЈ ЛЕКАР не се предмет на пренос во друга држава.

 • Споделување на Вашите лични податоци согласно договор
 • ИННОХАБ ги открива Вашите лични податоци на трети лица, даватели на услуги, во два случаи:

  • Архивирање и чување на податоците
  • Давање услуги за остварување на комуникација 1) по пораки во реално време и 2) видео повик

  ИННОХАБ ја регулира заштитата на личните податоци кои се споделуваат со трети лица со посебни договори, а се со цел да обезбеди соодветно ниво на заштита и безбедност на личните податоци на корисниците.

 • Споделување на Вашите лични податоци согласно закон
 • ИННОХАБ може да ги открие Вашите лични податоци на надлежни државни органи за цели на водење на постапки согласно закон. За секое откривање на Вашите лични податоци, ИННОХАБ ќе води писмена евиденција и ќе Ве извести на соодветен начин. Доколку во иднина се појави потреба за пренос или откривање на податоците на трето лице кои не се предвидени во оваа Политика, ќе побараме Ваша согласност онаму каде што е тоа неопходно и ќе извршиме дополнување на Политиката за приватност пред таа обработка воопшто да започне.

  13. Кои се Вашите права како субјекти на лични податоци?

  Право на пристап

  Вие имате право да побарате од ИННОХАБ да Ви обезбеди пристап до личните податоци кои се обработуваат за Вас. Остварувајќи го правото на пристап, можете да добиете податоци за тоа:

  • зошто ги обработуваме Вашите лични податоци
  • кои категории на лични податоци ги обработуваме за Вас
  • дали собираме Ваши лични податоци други извори, освен од Вас лично?
  • дали и под кои услови ги споделуваме Вашите лични податоци со трети страни
  • колку долго ги чуваме Вашите лични податоци
  • дали во нашето работење постои автоматизиран процес на одлучување, вклучувајќи и профилирање

  Барањето за пристап до Вашите лични податоци може да го најдете тука

  Право на исправка

  Вие имате право да побарате исправка и дополнување на Вашите лични податоци. Ова право можете да го остварите во случај кога:

  • сметате дека Вашите лични податоци не се точни или не се потполни
  • сметате дека Вашите лични податоци треба да бидат доплонети за да се исполни целта заради која се обработуваат

  Барањето за исправка на и дополнување Вашите лични податоци може да го најдете тука

  Право на бришење

  Вие имате право да побарате од ИННОХАБ да ги избрише Вашите лични податоци во случај кога:

  • сметате дека Вашите лични податоци не се повеќе потребни односно, целите за нивната обработка се веќе исполнети
  • не сте повеќе согласни да ги обработуваме Вашите лични податоци
  • имате вложено приговор на обработката на Вашите лични податоци
  • сметате дека Вашите лични податоци се незаконски обработени

  Барањето за бришење на Вашите лични податоци може да го најдете тука

  Право на oграничување на обработката

  Вие имате право да побарате ограничување (блокирање) на обработката на Вашите лични податоци. Ова право може да го остварите кога:

  • ја оспорувате точноста на Вашите лични податоци
  • jа сметате обработката на Вашите лични податоци за незаконска
  • сметате дека податоците не му се потребни на ИННОХАБ, но потребни Ви се Вам за остварување на други правни барања
  • барате верификација за тоа дека легитимните интереси на ИННОХАБ преовладуваат над Вашите интереси како субјект на личните податоци

  Барањето за ограничување на обработката на Вашите лични податоци може да го најдете тука

  Право на преносливост

  Вие имате право да ги добиете Вашите лични податоци во структуриран и читлив формат и да побарате иститебидат пренесени на друг контролор. Барањето за преносливост на Вашите лични податоци може да го најдете тука

  Право на повлекување на согласност

  Вие имате право во секое време да ја повлечете согласноста за обработка на Вашите лични податоци. По Вашето барање за повлекување на согласноста, ќе постапиме без одлагање. Барањето за повлекување на согласноста за обработка на Вашите лични податоци може да го најдете тука

  14. Измени во Политиката за приватност

  ИННОХАБ, земајќи ги предвид искуствата на корисниците и надградувањето на функционалностите на МОЈ ЛЕКАР ќе врши повремени дополнувања на оваа Политика за приватност. Ве охрабруваме да ги следите измените и дополнувањата на Политиката за приватност, а се со цел да бидете навремено информирани за заштитата на обработката на Вашите лични податоци.

  15. Право на поднесување барање до Агенција за заштита на личните податоци

  Доколку сметате дека личните податоци не ги обработуваме согласно ЗЗЛП можете да се обратите до:

  • Агенција за заштита на личните податоци
  • бул. „Гоце Делчев“ бр. 18 Скопје
  • https://www.dzlp.mk/
  • info@privacy.mk
  Мобилната апликација МОЈ ЛЕКАР (во натамошниот текст: МОЈ ЛЕКАР) ја креиравме за да помогнеме во поефикасно спроведување на Законот за здравствена заштита согласно кој заштитата на здравјето е систем на општествени и индивидуални мерки, активности и постапки за зачувување и унапредување на здравјето, спречување, рано откривање и сузбивање на болести, повреди и други нарушувања на здравјето предизвикани од влијанието на работната и животната средина, навремено и ефикасно лекување и здравствена нега и рехабилитација. МОЈ ЛЕКАР е мобилна апликација која е безбедна, сигурна, ефикасна и во согласност со професионалната етика.

  Мобилната апликација МОЈ ЛЕКАР (во натамошниот текст: МОЈ ЛЕКАР) ја креиравме за да помогнеме во поефикасно спроведување на Законот за здравствена заштита согласно кој заштитата на здравјето е систем на општествени и индивидуални мерки, активности и постапки за зачувување и унапредување на здравјето, спречување, рано откривање и сузбивање на болести, повреди и други нарушувања на здравјето предизвикани од влијанието на работната и животната средина, навремено и ефикасно лекување и здравствена нега и рехабилитација. МОЈ ЛЕКАР е мобилна апликација која е безбедна, сигурна, ефикасна и во согласност со професионалната етика.

  МОЈ ЛЕКАР Ви обезбедува:
  • Поврзување со Вашиот матичен лекар
  • Следење на дневни извештаи за Вашата здравствена состојба
  • Разговор со Вашиот матичен лекар
  • Видео повик со Вашиот матичен лекар
  Оваа Политика за приватност се однесува на сите корисницина МОЈ ЛЕКАР и е наменета за да Ве информира на кој начин ќе бидат заштитени Вашите лични податоци за време на нејзиното користење.

  1. Контролор

  Согласно Законот за заштита на личните податоци, Контролор е:
  • ХАБ-Скопјe
  • Адреса: Пушкинова 7А, 1000 Скопје
  • Телефон: +38971 379 409
  • e-mail: contact@innohub.mk
  • web: innohub.mk
  2. Офицер за заштита на личните податоци

  • Име и презиме:
  • Телефон:
  • e-mail:
  3. Дефиниции

  Оваа Политика за приватност се однесува на сите корисницина МОЈ ЛЕКАР и е наменета за да Ве информира на кој начин ќе бидат заштитени Вашите лични податоци за време на нејзиното користење.

 • Лични податоци
 • Под личен податок се подразбира секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет.

 • Субјект на личните податоци
 • Субјект на личните податоци (во натамошниот текст: субјект или субјектот) е идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува, чии лични податоци ги обработува контролорот одговорен за обработка на личните податоци.

 • Обработка на личните  податоци
 • Обработка на личните податоци е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување.

 • Ограничување на обработката на податоците
 • Ограничување за обработката на личните податоци е означување на личните податоци кои се чуваат, a со цел ограничување на нивната обработка во иднина.

 • Профилирање
 • Профилирање е секоја форма на автоматска обработка на лични податоци, која се состои од користење на лични податоци за оценување на одредени лични аспекти поврзани со физичкото лице, а особено за анализа или предвидување на аспекти кои се однесуваат на извршување на професионалните обврски на тоа физичко лице, неговата економска состојба, здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење.

 • Контролор
 • Контролор е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци, а кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон, со истиот закон се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување.

 • Обработувач
 • Обработувач е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело кое ги обработува личните податоци во име на контролорот.

 • Корисник
 • Корисник е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните податоци без разлика дали е тоа трето лице или не. Меѓутоа, органите на државната власт и државните органи на кои им се откриваат личните податоци во рамките на посебна истрага во согласност со закон, не се сметаат за корисници, при што обработката на овие податоци од овие органи мора да биде во согласност со важечките правила за заштита на личните податоци според целите на таа обработка.

 • Трето лице
 • Трето лице е секое физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое не е субјект, контролор, обработувач или лице, кое под директно овластување на контролорот или обработувачот е овластено да ги обработува податоците.

 • Согласност
 • Согласност на субјектот е секоја слободно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена изјава на волја, преку изјава или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка на неговите лични податоци.

  4. Начела за заштита на личните податоци Законит, фер и транспарентенначин на обработка на личните податоци Личните податоци се собираат и обработуваат исклучиво за целите на користење на мобилната апликација МОЈ ЛЕКАР од страна на корисниците – пациенти инфицирани со Ковид 19.

 • Ограничување на целта на обработката на личните податоци
 • Личните податоци не се предмет на натамошна обработка за цели различни од првично дефинираните, а секоја потреба за нивно натамошно обработување ќе биде предмет на анализа и проценка на влијанието на обработката врз приватноста на субјектите на кои тие лични податоци се однесуваат.

 • Ограничување на обемот на личните податоци
 • Обработката на личните податоци е ограничена само на оние податоци кои се неопходни за да се исполни целтана обработката. Обемот на личните податоци кои се потребни за исполнување на целите е дефиниран во точка 5 од оваа Политика за приватност. Доколку се појави потреба за обработка на дополнителни податоци, ИННОХАБ ќе ги информира корисниците и онаму каде што е неопходно ќе ја побара неговата согласност за таа дополнителна обработка.

 • Точност на личните податоци
 • ИННОХАБ спроведува разумни мерки за потврдување на точноста, исправка и/или бришење на неточните или некомплетните лични податоци кои ги обработува во МОЈ ЛЕКАР. Покрај овие мерки, ИННОХАБ им обебзедува на корисниицте можност за остварување на нивното право да побараат исправка, дополнување или бришење на личните податоци на лесен и едноставен начин.

 • Ограничување на роковите на обработка на личните податоци
 • ИННОХАБ води сметка за тоа личните податоци на корисниицте на МОЈ ЛЕКАР да се чуваат во роковите предвидени во точка 10 од оваа Политика за приватност. По изминувањето на роковите или по исполнување на целта за обработката, личните податоци се бришат од соодветната збирка.

 • Интегритет и доверливост на личните податоци
 • ИННОХАБ презема соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци од неовластен пристап, незаконско откривање и уништување на податоците. Пристапот до личните податоци е ограничен на лицата со посебни овластувања.

  5. Кои Ваши лични податоци ги собираме и обработуваме?

  ИННОХАБ собира и обработува лични податоци кои се откриени од Ваша страна како корисници на МОЈ ЛЕКАР. Притоа, согласноста (член 10 став (1) алинеја 1 од ЗЗЛП) е правна основа за обработка на задолжителните лични податоци за регистрација и незадолжителните лични податоци кои можете да ги внесете по регистрацијата.

 • Податоци кои ги собираме при регистрација на корисник
 • МОЈ ЛЕКАР ги обработува Вашите лични податоци кои е потребно да ги споделите за да може непречено да ја користите веб платформата. За да можете да го користите МОЈ ЛЕКАР, потребно е да внесете Ваши лични податоци за регистрација. Задолжителни лични податоци за регистрирање на нов корисник се:

  • Име и презиме
  • Број на мобилен телефон
  • E-mail адреса
  По Вашата регистрација, дополнително можете да внесете и податоци за:
  • адреса на живеење и
  • ден, месец и година на раѓање.
  Овие податоци не се задолжителни, односно, не влијаат на можноста за користењето на МОЈ ЛЕКАР.

 • Податоци кои ги собираме за следење на Вашата здравствена состојба
 • При самото користење на МОЈ ЛЕКАР, собираме и здравствени податоци од Ковид анкетата кои се поврзани со утврдените параметри за следење на здравствената состојба на пациенти инфицирани со Ковид 19 и тоа:

  • општа состојба
  • истоштеност
  • температура
  • болки
  • кашлица
  • искашлување
  • дијареа
  • отежнато дишење
  • пулс и
  • кислородна сатурација
  Овие податоци се достапни на Вашиот матичен лекар кој Вие сте го означиле (додале) преку МОЈ ЛЕКАР.

 • Податоци кои ги собираме од разговорите и видео повиците помеѓу Вас и Вашиот лекар
 • МОЈ ЛЕКАР обезбедува можност за разговор преку пораки во реално време и видео повик со Вашиот матичен лекар. Содржината на Вашата комуникација со Вашиот матичен лекар преку пораки во реално време е криптирана, истата се зачувува и архивира и Ви останува достапна Вам и на Вашиот матичен лекар. При остварувањето на видео повиците имате можност да одберете дали сакате да користите камера. Видео повиците не се снимаат.

  6. Зашто ги собираме и обработуваме Вашите лични податоци?

  Вашите лични податоци ги собираме за да Ви обезбедиме лесен пристап до Вашиот матичен лекар, да ја поедноставиме и олесниме комуникацијата и да обезбедиме ефикасна поддршка во процесот на лекување од Ковид 19. Вашата согласност е правната основа за обработка на Вашите лични податоци во МОЈ ЛЕКАР. Сите лични податоци ги обработуваме исклучиво за:
  • Поврзување со Вашиот матичен лекар
  • Обезбедување на следење на состојбата и креирање на дневни извештаи за време на Вашето лекување од Ковид 19
  • Разговори со Вашиот матичен лекар
  • Видео повици со Вашиот лекар
  Доколку во иднина се појави потреба од дополнителна обработка на Вашите лични податоци, ќе побараме Ваша согласност пред таа обработка воопшто да започне.

  7. Правна основа за обработка (категории на лични податоци и цел на обработката на личните податоци)

  Правна основа за собирање и обработка на Вашите лични податоци како корисници на МОЈ ЛЕКАР е Вашата согласност. Согласноста (член 10 став (1) алинеја 1 од ЗЗЛП) е правна основа за обработка на задолжителните лични податоци за регистрација и незадолжителните лични податоци кои можете да ги внесете по регистрацијата.

  8. Дали користиме автоматско донесување на одлуки и профилирање за цели на директен маркетинг

  МОЈ ЛЕКАР ги обезбедува наведените функционалности но не врши автоматско поврзување помеѓу корисниците - пациенти инфицирани со Ковид 19 и матичните лекари регистрирани на веб платформата МОЈ ЛЕКАР.

  МОЈ ЛЕКАР не поседува функционалност со која се врши профилирање. Доколку во иднина МОЈ ЛЕКАР се надгради со функционалности за автоматско донесување на одлуки или профилирање, тоа ќе биде направено со претходна анализа за потребата, анализа на ризик и Ваша согласност онаму каде што е тоа неопходно.

  9. На кој начин ги штитиме Вашите лични податоци?

  Вашите лични податоци кои се обработуваат за целите на користење на МОЈ ЛЕКАР се обработуваат согласно Законот за заштита на личните податоци, Законот за заштита на здравјето и Законот за заштита на правата на пациентите.

  МОЈ ЛЕКАР користи тројна идентификација, односно:
  • внесување на податоци за регистрација
  • верификација со код кој го добивате на СМС порака

  Целосната комуникација при користењето на МОЈ ЛЕКАР е криптирана. ИННОХАБ презема соодветни сигурносни мерки за заштита од неавторизиран пристап, незаконско откривање или уништување на податоците. Пристапот до личните податоци е ограничен исклучиво на овластени лица, а истиот се дава за цели на обезбедување на непречено функционирање на МОЈ ЛЕКАР.

  10. Колку долго ги чуваме Вашите лични податоци?

  Вашите лични податоци ИННОХАБ ги чува се додека активно ја користите МОЈ ЛЕКАР. Доколку одлучите да ја повлечете Вашата согласност за обработка на Вашите лични податоци за целите на користење на МОЈ ЛЕКАР, ИННОХАБ е должен да ги избрише Вашите лични податоци во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на Барањето за повлекување на согласноста.

  11. На кој начин ја ограничуваме обработката на Вашите лични податоци?

  Вашите лични податоци ги обработуваме и чуваме само во времето потребно за постигнување на целта заради која се собрани и се обработуваат. Доколку одлучите да не ја користите веб платформата, но сепак сакате Вашиот профил да остане на истата, ИННОХАБ ќе ја ограничи обработката на Вашите лични податоци, односно, ќе ги чува, но нема да ги обработува понатаму и ќе ги направи невидливи за пациентите се до оној момент кога ќе одлучите повторно активно да се вклучите.

  12. Дали Вашите податоци се пренесуваат или откриваат на трети страни?

  Пренос на личните податоци во други земји Личните податоци кои се обработуваат со користењето на МОЈ ЛЕКАР не се предмет на пренос во друга држава.

  Споделување на Вашите лични податоци согласно договор

  ИННОХАБ ги открива Вашите лични податоци на трети лица, даватели на услуги, во два случаи:

  • Архивирање и чување на податоците
  • Давање услуги за остварување на комуникација 1) по пораки во реално време и 2) видео повик
  ИННОХАБ ја регулира заштитата на личните податоци кои се споделуваат со трети лица со посебни договори, а се со цел да обезбеди соодветно ниво на заштита и безбедност на личните податоци на корисниците.

  Споделување на Вашите лични податоци согласно закон

  ИННОХАБ може да ги открие Вашите лични податоци на надлежни државни органи за цели на водење на постапки согласно закон. За секое откривање на Вашите лични податоци, ИННОХАБ ќе води писмена евиденција и ќе Ве извести на соодветен начин. Доколку во иднина се појави потреба за пренос или откривање на податоците на трето лице кои не се предвидени во оваа Политика, ќе побараме Ваша согласност онаму каде што е тоа неопходно и ќе извршиме дополнување на Политиката за приватност пред таа обработка воопшто да започне.

  13. Кои се Вашите права како субјекти на лични податоци?

  Право на пристап

  Вие имате право да побарате од ИННОХАБ да Ви обезбеди пристап до личните податоци кои се обработуваат за Вас. Остварувајќи го правото на пристап, можете да добиете податоци за тоа:

  • зошто ги обработуваме Вашите лични податоци
  • кои категории на лични податоци ги обработуваме за Вас
  • дали собираме Ваши лични податоци други извори, освен од Вас лично?
  • дали и под кои услови ги споделуваме Вашите лични податоци со трети страни
  • колку долго ги чуваме Вашите лични податоци
  • дали во нашето работење постои автоматизиран процес на одлучување, вклучувајќи и профилирање

  Барањето за пристап до Вашите лични податоци може да го најдете тука

  Право на исправка

  Вие имате право да побарате исправка и дополнување на Вашите лични податоци. Ова право можете да го остварите во случај кога:

  • сметате дека Вашите лични податоци не се точни или не се потполни
  • сметате дека Вашите лични податоци треба да бидат доплонети за да се исполни целта заради која се обработуваат

  Барањето за исправка на и дополнување Вашите лични податоци може да го најдете тука

  Право на бришење

  Вие имате право да побарате од ИННОХАБ да ги избрише Вашите лични податоци во случај кога:

  • сметате дека Вашите лични податоци не се повеќе потребни односно, целите за нивната обработка се веќе исполнети
  • не сте повеќе согласни да ги обработуваме Вашите лични податоци
  • имате вложено приговор на обработката на Вашите лични податоци
  • сметате дека Вашите лични податоци се незаконски обработени

  Барањето за бришење на Вашите лични податоци може да го најдете тука

  Право на oграничување на обработката

  Вие имате право да побарате ограничување (блокирање) на обработката на Вашите лични податоци. Ова право може да го остварите кога:

  • ја оспорувате точноста на Вашите лични податоци
  • jа сметате обработката на Вашите лични податоци за незаконска
  • сметате дека податоците не му се потребни на ИННОХАБ, но потребни Ви се Вам за остварување на други правни барања
  • барате верификација за тоа дека легитимните интереси на ИННОХАБ преовладуваат над Вашите интереси како субјект на личните податоци

  Барањето за ограничување на обработката на Вашите лични податоци може да го најдете тука

  Право на преносливост

  Вие имате право да ги добиете Вашите лични податоци во структуриран и читлив формат и да побарате иститебидат пренесени на друг контролор. Барањето за преносливост на Вашите лични податоци може да го најдете тука

  Право на повлекување на согласност

  Вие имате право во секое време да ја повлечете согласноста за обработка на Вашите лични податоци. По Вашето барање за повлекување на согласноста, ќе постапиме без одлагање. Барањето за повлекување на согласноста за обработка на Вашите лични податоци може да го најдете тука

  14. Дали има возрасна граница за користење на МОЈ ЛЕКАР?

  МОЈ ЛЕКАР не е наменет да биде користен од страна на деца под 14 години. Доколку дознаете дека Вашето дете кое е на возраст под 14 години без Ваша согласност има откриено лични податоци на МОЈ ЛЕКАР (ја има инсталирано и ја користи МОЈ ЛЕКАР), известете на е-адреса на офицерот за заштита на личните податоци. Доколку ние откриеме дека на МОЈ ЛЕКАР е регистрирано лице помладо од 14 години, ќе ги преземеме сите мерки за бришење на личните податоци споделени од тоа лице и ќе го избришеме корисничкиот профил.

  15. Измени во Политиката за приватност

  ИННОХАБ, земајќи ги предвид искуствата на корисниците и надградувањето на функционалностите на МОЈ ЛЕКАР ќе врши повремени дополнувања на оваа Политика за приватност. Ве охрабруваме да ги следите измените и дополнувањата на Политиката за приватност, а се со цел да бидете навремено информирани за заштитата на обработката на Вашите лични податоци.

  16. Право на поднесување барање до Агенција за заштита на личните податоци

  Доколку сметате дека личните податоци не ги обработуваме согласно ЗЗЛП можете да се обратите до:

  • Агенција за заштита на личните податоци
  • бул. „Гоце Делчев“ бр. 18 Скопје
  • https://www.dzlp.mk/
  • info@privacy.mk